Slide 1
АЛУМНИ - сайт за бивши и настоящи възпитаници на ТУ-Габрово
Slide 2
Регистрация на настоящи и бивши студенти
Slide 2
Актуализиране на информация в Алумни - профила
Slide 2
Лесно открийте своите бивши колеги!
Предишен слайд
Следващ слайд
Shadow
0
Бивши възпитаници
0
Настоящи възпитаници
0
Алумни профила
Алумни са бивши възпитаници на са настоящи възпитаници наТУ-Габрово

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

19. Terms and Conditions2Общността на възпитаниците на Технически университет - Габрово (Алумни) е структура, обединяваща успешно завършилите Технически университет - Габрово (ТУ- Габрово). Едни от основните цели на Общността са създаване на успешни връзки между теория и практика, осигуряване на обратна връзка от випускниците на Университета, осъществяване на културен и информационен обмен, насърчаване на сътрудничеството, взаимодействието и споделянето на добри практики.

Общността на възпитаниците на ТУ-Габрово съчетава интересите на Университета, на настоящите и завършилите студенти, на работодателите и обществеността.

Наличието на постоянна и надеждна информация за нагласите на завършилите студенти относно качеството на обучение е важен аспект от дейността на ТУ-Габрово. Поддържането на устойчиви контакти между академичната общност, настоящите и завършилите студенти още по-силно ще утвърди добрите образователни традиции на Университета и неговата значимост за бизнеса.

Технически университет - Габрово се гордее със своите възпитаници, успешно реализирали се в страната и в чужбина и допринасящи с професионалната си компетентност за развитието на съвременната наука и практика.

Всеки един от възпитаниците на ТУ-Габрово е носител не само на знания, но и на културата и духа на Университета. В условията на нарастваща конкуренция от страна на национални и международни образователни институции, ТУ-Габрово се нуждае от подкрепата на своите възпитаници, за да утвърди качеството на обучение и положителния образ на Университета, както и да осигури постоянна комуникация между бивши студенти и У ниверситета. Разработването на механизъм за поддържане на връзките между випускниците на ТУ-Габрово е предпоставка за насърчаване на тяхното желание и готовност да общуват помежду си и да поддържат траен контакт с Университета.

II. МИСИЯ

mission

Мисията на Общността е да обедини възпитаниците на Университета в подкрепа на стратегическата цел на ТУ-Габрово за подготовка на висококвалифицирани кадри и провеждане на научни изследвания, отговарящи на европейските стандарти и потребностите на бизнеса.

Създаването на Общността позволява на ТУ-Габрово да поддържа активна връзка със завършилите студенти, както и да се популяризират успехите на Университета и професионалната реализация на възпитаниците му.

III. ЦЕЛИ

aim 1

Основни цели на Общността на възпитаниците на Технически университет - Габрово са:

 • Представяне на ТУ-Габрово като място, осигуряващо високо качество на обучение, научни изследвания и конкурентна професионална подготовка, гарантиращи успешна реализация.
 • Утвърждаване на Технически университет - Габрово в публичното пространство чрез популяризиране на професионалните успехи на випускниците му.
 • Подпомагане на професионалната реализация на випускниците на Технически университет - Габрово чрез поддържане на ефективна връзка с работодателите.
 • Създаване на условия за продължаващо участие на завършилите Университета в академичния живот.
 • Поддържане на обратната връзка между Университета и неговите възпитаници и осигуряване на гъвкавост по отношение на бързо променящата се среда и очаквания към Университета.
 • Насърчаване на студентите на ТУ-Габрово за търсенето на професионална реализация и осъзнаване на разнообразието от варианти за професионално развитие.
 • Поддържане на общностен дух чрез дейности, акцентиращи върху принадлежността към Общността.
 • Поддържане на общностна култура в Университета.
 • Разширяване на партньорството на ТУ-Габрово със сродни организации в страната и чужбина.
 • Привличане на вниманието на работодателите към випускниците на Технически университет - Габрово чрез интегрирането им в дейностите на Алумни.

IV. ДЕЙСТВИЯ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ

action istock 000018662891smallЗа постигане на поставените цели Общността на възпитаниците на Технически университет - Габрово реализира широк набор от действия:

 • Осъществява съвместна дейност с другите университетски звена при представяне на Университета на национално и международно ниво, както и пред широката общественост за утвърждаване на престижа му.
 • Насърчава, подпомага и укрепва сътрудничеството и обмена на информация между студенти, преподаватели, възпитаници на Технически университет - Габрово и организации в страната и чужбина.
 • Съдейства за организирането и провеждането на събития и дейности в Университета.
 • Насърчава и оказва съдействие за научната, професионалната и социалната реализация на студентите на Технически университет - Габрово.
 • Утвърждава академичната репутация и доброто име на Технически университет - Габрово.
 • Изразява мнението на възпитаниците на Технически университет - Габрово с цел подпомагане и консултиране на академичното ръководство по ключови дейности в Университета.
 • Съдейства при организиране на срещи на випуски на Университета.
 • Поддържа база данни с информация за членовете на Общността.
 • Съдейства при организиране на срещи между успешно реализирали се випускници на Университета и настоящи студенти.
 • Поддържа електронна книга с информация за завършилите Университета за всяка академична година в съответствие със законодателството за защита на личните данни.
 • Създава и поддържа собствена web-страница.

V. ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТТА

изтеглен файлОбщността на възпитаниците на Технически университет - Габрово е неформално сдружение. Право на участие в него имат възпитаниците на всяка специалност след регистрация в електронна база данни. Регистрацията се извършва по желание на завършилите Университета. След попълване на необходимите полета в базата данни, възпитаниците стават членове на Общността и могат да се включват във всички дейности, организирани от нея.

За да реализира информационна и публикационна дейност, Общността поддържа собствена web-страница, която е достъпна от официалния сайт на Университета. Там се предоставя информация за Алумни - новини, събития, партньори, полезни връзки, обяви и др.

Регистрираните в електронната база данни регулярно получават известия посредством електронна поща за събития, свързани с Общността и провеждани на територията на Технически университет - Габрово.

Дейностите на Общността се организират от координатор и контактно лице. Координатор на Общността е Директорът на Университетския кариерен център (УКЦ), а контактно лице - техническият организатор на УКЦ.

Информационното осигуряване на дейностите на Алумни се осъществява от Сектор „Техническо обслужване” и Сектор „Информационно осигуряване” на Университетския център за информационни системи и технологии.

Концепцията за изграждане и функциониране на Общност на възпитаниците на Технически университет - Габрово е приета с Решение на Академичния съвет (Протокол №10 от 26.06.2018 г.).

VI. Кой може да бъде член на общността на възпитаниците на ТУ-Габрово (Алумни)?

associate memberОбщността на възпитаниците на Технически университет – Габрово (Алумни) е структура, обединяваща успешно завършилите Технически университет – Габрово (ТУ–Габрово). Едни от основните цели на Общността са създаване на успешни връзки между теория и практика, осигуряване на обратна връзка от випускниците на Университета, осъществяване на културен и информационен обмен, насърчаване на сътрудничеството, взаимодействието и споделянето на добри практики.

Мисията на Общността е да обедини възпитаниците на Университета в подкрепа на стратегическата
цел на ТУ–Габрово за подготовка на висококвалифицирани кадри и провеждане на научни изследвания, отговарящи на европейските стандарти и потребностите на бизнеса.

Създаването на Общността позволява на ТУ–Габрово да поддържа активна връзка със завършилите студенти, както и да се популяризират успехите на Университета и професионалната реализация на възпитаниците му.

Общността на възпитаниците на Технически университет – Габрово е неформално сдружение. Право на участие в него имат възпитаниците на всяка специалност след регистрация в електронна база данни. Регистрацията се извършва по желание на завършилите Университета. След попълване на необходимите полета в базата данни, възпитаниците стават членове на Общността и могат да се включват във всички дейности, организирани от нея.