Технически университет – Габрово ще бъде домакин на регионална среща "От наука към иновации"

Ученически прак

Изпълнителна агенция "Програма за образование" – Управляващ орган на Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" (ОПНОИР) 2014-2020 организира на 15 юни 2023 г. в библиотеката на Техническия университет – Габрово регионална среща "От наука към иновации". Срещата е продължение на инициативата за стимулиране на контактите и изграждането на партньорства между центровете за върхови постижения (ЦВП) и центровете за компетентност (ЦК), финансирани по Приоритетна ос 1 на ОПНОИР, и бизнеса. Шестте центъра за върхови постижения и 10-те центъра за компетентност, изградени по ОПНОИР, са гръбнакът на научноизследователската инфраструктура в България. Те ще бъдат подкрепени и през новия програмен период 2021-2027 по Програмата за научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация (ПНИИДИТ), с по-голям фокус върху научните изследвания и сътрудничеството с индустрията и бизнеса.

В рамките на работната среща ще бъде представен напредъкът по изграждането на центровете и възможностите за сътрудничество с бизнеса, тяхната научна експертиза и приложните изследвания, които реализират. Центровете ще представят своите достижения, обединени в тематични блокове, групирани по отделните тематични области на Иновационната стратегия за интелигентна специализация (ИСИС): "Информатика и ИКТ" и "Нови технологии в креативни и рекреативни индустрии"; "Мехатроника и чисти технологии" и "Индустрия за здравословен живот и биотехнологии". Участниците от бизнеса и общините ще имат възможност да представят техни проблеми, които могат да бъдат решени в сътрудничество с центровете.

Предварителната програма на събитието

За участие в събитието се изисква предварителна регистрация.

Можете да се регистрирате до 12 юни 2023 г.